Fill 1 Fill 1
Programmalijn 1

Ondernemers kennisgedreven aan zet

Met deze pijler werken we aan het vergroten van de innovatiekracht en het internationaliseren van de provincie. Met projecten zoals innovatiescans brengen we kennisvragen in kaart en helpen we ondernemers om te innoveren. Met bezoekersstromenproeven gebruiken we slimme telsensoren om toeristenstromen beter te spreiden over Overijssel. Ook doen we actief onderzoek naar vitaliteit van productaanbod en werken we aan een wendbare arbeidsmarkt.

Kennisplatform

De data die we verzamelen en tools voor overheden en ondernemers delen we op ons kennisplatform:

Resultaten

Vitaliteit van het productaanbod

Vitaliteit verblijfsrecreatie

Een vitale verblijfsrecreatieve sector is van groot belang voor een toekomstbestendig aanbod in onze provincie. Om hier inzicht in te krijgen, heeft Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd in opdracht van Gastvrij Overijssel onderzoek gedaan naar de vitaliteit van de sector. Het rapport gaat in op nagenoeg de gehele provincie, te weten de regio’s Noordwest Overijssel, Salland en Twente. In een eerder onderzoek is namelijk de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in het Vechtdal al onderzocht.

Actualiteit: coronacrisis

Dit onderzoek heeft plaats gevonden voordat de coronacrisis zorgde voor drastische beperkte maatregelen in Nederland. Dit heeft een enorme impact op de sector. Vooral plekken met veel toeristische verhuur of toeristische plaatsen zijn hard geraakt, met name in de kampeersector en bij de groepsaccommodaties. Dit onderzoek geeft een beeld van vóór de crisis. Het maakt het onderzoek enerzijds gedeeltelijk al achterhaald, anderzijds wellicht juist des te actueler, omdat het als een nulmeting beschouwd kan worden van voordat de crisis uitbrak. Het maakt het des te urgenter om met de vitaliteit van de sector aan de slag te gaan.

Vitaliteit dagrecreatie Twente en West-Overijssel

Met dit onderzoek creëren we meer inzicht in de staat van de dagrecreatie in Overijssel. Hoe vitaal is de sector, welke kansrijke ontwikkelmogelijkheden zien we en hoe kunnen wij er samen voor zorgen dat de sector gezond blijft? In 2019 is het Vechtdal als pilotregio onderzocht en in het najaar van 2021 is de sector in Twente en West-Overijssel in kaart gebracht, zodat er een compleet beeld bestaat. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Gastvrij Overijssel door Bureau Ruimte en Vrije Tijd.

Begin juni zijn de eerste resultaten gepresenteerd aan de betrokken gemeente-ambtenaren. Over het algemeen blijkt dat er voldoende dagrecreatief aanbod in de regio’s is en dat de vitaliteit van de meeste voorzieningen goed op orde is. Er liggen kansen in de match van vraag en aanbod. In een volgende werksessie worden deze verder besproken, zodat er concrete acties geformuleerd worden om mee aan de slag te gaan. Na de zomer volgt de publicatie van het rapport.

Vergroten innovatiekracht & internationalisering

In slechts enkele weken tijd hebben 125 ondernemers zich aangemeld voor deelname aan de nieuwe ronde van het innovatietraject van Gastvrij Overijssel: TOTO-2. Hiermee was het programma al snel gevuld. De ondernemers bruisen van energie en ideeën en zijn al volop aan de slag gegaan. Er is een diverse groep deelnemers uit alle windstreken binnen Overijssel, hotels, campings, outdoorbedrijven en dagrecreatie.

De eerste innovatiescans zijn al besproken met bedrijfsadviseurs van HISWA-RECRON en KHN. Veel van de innovaties richten zich op het verduurzamen van het bedrijf, digitale updates en applicaties, marketing en slimme verbeteringen in het aanbod.

Binnen het TOTO- project worden ook diverse workshops en bijeenkomsten georganiseerd. Het programma hiervoor volgt binnenkort.

Tijdens TOTO-1 is er ook een innovatiehandboek ontwikkeld met informatie uit alle workshops.

TOTO voor groepsaccommodaties

Gastvrij Overijssel heeft op verzoek van de Provincie Overijssel een vernieuwd innovatieprogramma opgezet voor toeristische bedrijven met groepsaccommodaties als economische hoofdactiviteit. Groepsaccommodaties met overnachtingsmogelijkheden hebben namelijk in de afgelopen covid-periode bovengemiddeld omzetverlies geleden. We geven daarom Overijsselse ondernemers de kans een innovatietraject te starten, met een voucher van maximaal € 7.500,- als uitgangspunt. Bij innovaties kun je denken aan het verbeteren van een online strategie, focus op de internationale markt, duurzaamheid, automatisering, dynamic pricing, nieuwe klantengroepen, hospitality concepten en herinrichting.

Deelname vindt plaats op volgorde van binnenkomst, dus ondernemers kunnen zich het beste zo snel mogelijk aanmelden! Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Meer informatie en de deelnamecriteria zijn hier te vinden:

Gastvrij Overijssel congres

In oktober 2022 zal een congres plaatsvinden waarin relevante thema’s op het vlak van digitalisering aan bod komen.

Wendbare arbeidsmarkt

Op het moment van de totstandkoming van het Programma Vrijetijdseconomie 2020-2023 heerste er een tekort aan personeel in de vrijetijdssector, vanwege grote groei. Vanwege de gevolgen van corona klapte de markt voor een groot deel in, waardoor veel werknemers uit de sector zijn gestroomd. Nu er weer beweging komt in de sector, ondervinden veel ondernemers problemen in het aantrekken van personeel. Gastvrij Overijssel richt zich op een wendbare arbeidsmarkt, waaronder door de voorbereiding van studenten bij Saxion Hogeschool en Windesheim Hogeschool. Ook zijn ondernemers uit de Gemeente Hardenberg gezamenlijk een vakschool gestart en richten we ons ook op studenten van het mbo.

Ten aanzien hiervan en van de vitaliteit van het productaanbod zijn wij aangesloten bij het ondernemersinitiatief “100% Gastvrij Vechtdal” en wordt in samenwerking met Camping- en Bungalow Overleg Twente een verkenning uitgevoerd om een vergelijkbaar initiatief op te starten in Twente

Energietransitie

Energietransitie en duurzaamheid zijn voor Gastvrij Overijssel belangrijke thema’s, maar zijn nog niet in een specifiek project belegd. We bevinden ons momenteel in de ontwikkelfase van dit onderdeel van deze programmalijn. Zo wordt er in afstemming met ondernemers onderzoek gedaan naar toekomstbestendige toepassingen van duurzame energie.

R&D Gastvrij Overijssel

Gastvrij Overijssel voert diverse onderzoeken uit, om op basis van data en strategie, passende tools en adviezen te bieden. Een aantal voorbeelden:

Hotel- zakelijke markt

De zakelijke sector (MICE branche, namelijk de vergaderingen, congressen, beurzen en andere zakelijke bijeenkomsten) is een uitermate belangrijke sector voor onze provincie, zowel voor het imago van een stad of regio als de bestedingen die zakelijke bezoekers met zich meebrengen. Hotels, vergader- en congreslocaties maar ook andere locaties, zoals theaters en kerken, zorgen dat de bezoekerseconomie goed functioneert (zowel leisure als zakelijk) en zorgen zelf ook voor veel werkgelegenheid.

Daarom hebben Gastvrij Overijssel en MarketingOost, in nauwe samenwerking met de provincie, gemeenten, KHN en de Congresregio’s, aan het bureau ZKA Leisure Consultants (ZKA) gevraagd onderzoek te doen. ZKA geeft ons inzicht hoe de markt is opgebouwd en functioneert en wat dit betekent voor de marktruimte. Voor de zakelijke markt is er een extra verdieping gedaan. Hiermee kunnen in de toekomst goed geïnformeerde en juiste besluiten genomen worden.

Watersport onderzoek

Gastvrij Overijssel heeft deelgenomen in het landelijke onderzoek naar de motivatie, gedrag en profiel van de watersporter in Nederland.

Het algemene rapport staat online. Een verdieping met kansen voor Overijssel volgt nog.

Monitor bezoekersstromen

Met de Monitor Bezoekersstromen dragen we bij aan Overijssel als bewuste bestemming. Door bezoekersaantallen en -gedrag te voorspellen kunnen destinatiemarketingorganisaties, bezoekers en ondernemers afgewogen beslissingen nemen om de vrijetijdseconomie in balans te houden. Die voorspellingen kunnen gemaakt worden op basis van historische en actuele data. Zoals in vrijwel iedere sector, groeit ook in de vrijetijdseconomie het gebruik van data steeds meer. Dit is in het belang van zowel provincies en gemeenten als bewoners en bezoekers van een bepaald gebied. Want als je weet hoe recreanten zich door een gebied bewegen en op welke momenten, dan kun je er ook op sturen dat piekdruktes worden voorkomen, dat kansen in rustige gebieden beter worden gegrepen en dat bezoekers passende suggesties geboden krijgen.

In een serie van acht artikelen leggen we uit hoe dit werkt.

Datahub

Binnen de vrijetijdseconomie willen we steeds meer datagedreven werken. Om deze reden hebben we de Datahub vrijetijdseconomie Overijssel gerealiseerd. In de Datahub is een overzicht van alle beschikbare en herbruikbare data van de vrijetijdseconomie van MarketingOost en betrokken partners te vinden. De data zijn onderverdeeld in vier thema’s waarin gezocht kan worden: Cultuur, Natuur, Infrastructuur en Vrijetijdseconomie. Hiernaast kunt u data van specifieke onderzoeken vinden met de thema’s Kansenkaart, Routenetwerken & Regiomonitor.

Kansenkaart

De kansenkaart is een interactieve kaart waarmee beleid kan worden vormgeven gericht op gebieds- en aanbodontwikkeling. Dit informatieproduct bestaat uit kaartlagen met alle beschikbare data  (die relevant is voor de vrijetijdseconomie op Overijsselniveau). De app beschrijft welke (combinaties van) locaties, marktsegmenten en type bedrijven de komende decennia kansrijk zijn in de regio.

Leefstijlvinder

De leefstijlvinder maakt het mogelijk voor ondernemers om producten te ontwikkelen, voor gemeenten om gebiedsvisies te schrijven en voor communicatiespecialisten en marketeers een sterke marketingboodschap te schrijven. In 2021 is er een landelijk onderzoek gedaan naar de natuurbeleving van de Leefstijlen. Hierover is een kennissessie gehouden (terug te kijken via youtube) en zijn toolkits ontwikkeld. Dit jaar wordt er verdiepend onderzoek gedaan naar de cultuur- en erfgoedbeleving.

Symposium Gastvrij Overijssel

Wil je als ondernemer in de gastvrijheidssector goed personeel vinden én vooral houden, dan is het van belang om hen vooral persoonlijke aandacht te geven en te waarderen. Dat was één van de belangrijkste tips die voortkwam uit het symposium van Gastvrij Overijssel ‘Goed personeel: (G)een probleem.

Wellicht ook interessant

Recreatieve en toeristische routenetwerken
Verbindend landschap
Vermarkting en ontsluiting
Contact
Fill 1