Fill 1 Fill 1
Programmalijn 2

Verbindend landschap

Met deze pijler werken we aan groene gebiedsontwikkeling. Met natuur-inclusief ondernemen zetten we in op groener ondernemen, met stimulerende regelingen en aandacht voor biodiversiteit. Met (be)leefbaar landschap helpen we het verhaal van ons landschap te vertellen. We helpen toeristische ondernemers om de eigen plek verder te vergroenen en meer gebiedseigen in te richten. We versterken gebiedsgewijs de samenwerking tussen natuurbewuste toeristische ondernemers. We stimuleren samenwerkingen tussen ondernemers, zorgpartijen en specifieke locaties.

Resultaten

Groene gebiedsontwikkeling

Gastvrij Overijssel werkt aan het opzetten van groene netwerken per deelregio van Overijssel. We ondersteunen ondernemers uit de vrijetijdssector die aan de slag willen met groen; binnen hun eigen bedrijf of bij het betrekken van de groene omgeving, onder meer met het opzetten van Gastheer van het Landschap-netwerken. Zo kunnen camping- of hoteleigenaren hun eigen terrein vergroenen of kan een restauranteigenaar een wandelroute uitzetten in de buurt van zijn restaurant, waarin bezoekers wat kunnen leren over de natuur in de directe omgeving. We inspireren ondernemers en helpen ondernemers elkaar te inspireren. Zo hebben we een webinar georganiseerd waarin verschillende ondernemers hebben toegelicht hoe zij op hun camping aan de slag zijn gegaan met biodiversiteit en cultuurhistorie.

Daarnaast hebben we een tweetal inspiratiebijeenkomsten op locatie gehouden bij ’t Mölke en De Lemeler Esch. Naast kennis over natuur- en cultuurhistorie en hoe je dat verbindt aan je bedrijf is er op deze locaties gekeken hoe dat wordt toegepast.

Natuurinclusief ondernemen

Gastvrij Overijssel heeft ondernemers geholpen met het vergroenen van hun bedrijf middels de ‘Groene subsidie’. Met deze subsidie konden ondernemers advies inwinnen over het vergroenen van de entree van het bedrijf of de opzet van een duurzaam bedrijfsnatuurplan.

De regeling ‘vergroenen entree’ heeft inmiddels meer dan 35 conceptaanvragen, waarvan in de afgelopen periode 19 zijn toegezegd en 14 zijn toegekend. De bekendheid met de regelingen is verder vergroot door een gerichte e-mailactie, het updaten van de sites en meekoppelen in nieuwsbrieven. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met verschillende ondernemers om ze verder te inspireren meer te doen met biodiversiteit op en rond het terrein. Ook zijn er twee inspiratiebijeenkomsten (8 november 2022 en 9 februari 2023) georganiseerd waarbij via praktische voorbeelden is toegelicht hoe je als toeristisch bedrijf omgevingsbewuster kunt ondernemen. Daarnaast zijn er excursies op de voorbeeldbedrijven georganiseerd.

Beleefbaar en leesbaar landschap

Gebieden hebben stuk voor stuk hun eigen ontstaansgeschiedenis. Deze brengen we boven water door een landschapsbiografie op te stellen. Samen met ondernemers brengen we de informatie bij elkaar, zodat zij er vervolgens zelf mee aan de slag kunnen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van routes en gidsen met cultuurhistorische elementen en storytelling. Op deze manier kunnen zij de beleving van bezoekers van hun gebied verrijken.

In het Vechtdal is de landschapsbiografie afgerond en in maart 2023 wordt een beeldend boekwerkje gepresenteerd. Daarnaast wordt verkend of er een routearrangement gemaakt kan worden rond cultuurhistorische hotspots in het gebied. Inmiddels is de beleefroute rond het Oerrund al gerealiseerd door een aantal enthousiaste ondernemers en De Koppel.

In NoordOost Twente wordt een toeristische visie voorbereid waarin ook dilemma’s rond plattelandsontwikkeling en landschapskwaliteit worden meegenomen.

De aanpak in de Sallandse Heuvelrug Twents Reggedal loopt voorspoedig. Er is een landschapsbiografie in drie dorpen uitgewerkt, waarin bewoners zelf aan de slag gaan met de landschapsbiografie. Onlangs is dit voor volle zalen in de betreffende dorpen gepresenteerd, waarmee dit onderwerp echt leeft. Daarnaast is er een informatieve route ontwikkeld op basis van de informatie van de landschapsbiografie. In Luttenberg is de dagcamping doorontwikkeld naar een echte poort naar het nationaal park en is daarmee een belangrijke schakel in het meer spreiden van bezoekersstromen. Ook wordt gekeken hoe we met doorkijkvensters een aantal iconische plekken zichtbaar kunnen maken.

Ook in het Reestdal wordt gewerkt aan een landschapsbiografie en visie, dit zal begin 2023 klaar zijn.

Recent is ook in Salland een landschapsbiografie in voorbereiding gebracht. Hier wordt nadrukkelijk de koppeling naar storytelling rond agrarisch gebruik en streekproducten gelegd.

Natuur en gezondheid

We staan nog aan de start van dit element van deze programmalijn. We zien kansen voor het inzetten van het landschap en de natuur als therapeutische omgeving. We zoeken hierin de samenwerking op met ondernemers en zorginstanties.

Vooral in het Vechtdal is veel beweging. In het voorjaar van 2022 is hier een inspiratietour georganiseerd langs een aantal voorbeeldbedrijven die veel doen rond toegankelijke accommodaties voor mensen met een lichamelijke beperking. Hier werd in oktober 2022 een vervolg aan gegeven met een mini-symposium rond “gewoon Gastvrij” in de week van de toegankelijkheid. Daarnaast wordt gekeken naar het meer toegankelijk maken van natuur, door meer bekendheid te geven aan routes die al geschikt zijn gemaakt voor bijvoorbeeld rolstoelen.

Bezoekersstromen

Voor het beter spreiden van bezoekersstromen zijn diverse acties op touw gezet, voornamelijk om inzicht te krijgen in drukte en het voorspellen daarvan. Daarnaast wordt gekeken hoe alternatieven beter in beeld kunnen worden gebracht ter ontlasting van druktepunten.

Gastherencursussen

De Gastherencursussen lopen goed: in het Vechtdal is er net weer één afgerond. Het verbetert de kennis van toeristische ondernemers over hun omliggende landschap en natuur en biedt handvatten om hier qua aanbod-ontwikkeling iets mee te doen. In NoordOost Twente wordt deze cursus waarschijnlijk in 2023 gegeven. En ook een stadseditie voor de gemeente Enschede wordt voorbereid, uit te voeren in 2023. Er is inmiddels een breed en actief netwerk aan gastheren actie in vele regio’s in Overijssel.

Contact
Fill 1