Over ons
De toeristische spil van Overijssel

Passie voor Overijssel. Dat is wat we bij Gastvrij Overijssel delen. Als netwerkorganisatie voor de Overijsselse vrijetijdseconomie maken we ons samen met alle betrokken toeristische marktpartijen hard om Overijssel op de kaart te zetten als aantrekkelijke bestemming. Samen werken we aan een stevige positionering van de provincie, door met elkaar de provinciale vrijetijdseconomie-agenda te bepalen en te zorgen dat de juiste middelen en mensen beschikbaar zijn om onze ambities te realiseren. Zo helpen we overheden en ondernemers om met behulp van de vrijetijdseconomie Overijssel verder te ontwikkelen. Als fraaie bestemming voor bezoekers uit binnen- en buitenland, als kansrijk marktgebied voor bedrijven en als heerlijk leefgebied voor bewoners.

Fill 1 Meer informatie
Bestemming in balans

Toerisme en recreatie groeien steeds meer uit tot een basisbehoefte. Dat heeft ook impact op Overijssel: bezoekersstromen groeien en bestedingen van toeristen en inwoners worden jaarlijks hoger. De sector heeft zich ontwikkeld tot een economische factor van formaat met 47.000 banen. De economische belangen nemen steeds verder toe en innovatie is belangrijker dan ooit. Deze groei en ontwikkelingen zetten zich in de komende jaren verder door. Dit brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Om te zorgen dat Overijssel als bestemming toekomstbestendig is, moeten we proactief richting geven aan deze groei. We willen het toeristisch aanbod versterken, waardoor we nog meer bezoekers en vakanties in Overijssel realiseren. Maar wel op zo’n manier dat er geen schade aan de openbare ruimte, wegen, natuur en milieu, of overlast voor bewoners is. Onze ambitie is dan ook om te zorgen voor een optimale balans tussen economische groei én leefbaarheid. Zo zorgen we dat toerisme en recreatie positief bijdraagt aan de brede welvaart in Overijssel. Op die manier overstijgt de vrijetijdseconomie sectoren én regio’s. 

Netwerkorganisatie
De kracht van het collectief – denkers én doeners

Ons netwerk is onze kracht. Onze verregaande samenwerking op provinciaal niveau is onderscheidend binnen Nederland. Brancheorganisaties, terrein beherende organisaties, natuur- en milieuorganisaties, marketing- en uitvoeringsorganisaties en kennisinstellingen. We trekken op vanuit gezamenlijke doelen, ieder met zijn eigen inbreng, expertise en ervaring. Bij ons komen denkkracht en middelen bij elkaar. 

Ons netwerk bestaat uit denkers en doeners, strategen en uitvoerders, gemeenten en bedrijven – en nog zo veel meer. Zo ondersteunen en versterken we elkaar continu en acteren we vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor de provincie. Samen bereiken we meer én sneller. Hoe beter we die kennis en onderlinge samenwerking de komende jaren verder benutten, hoe beter we het doen voor de regio’s – en provincie als geheel.

Leden van het netwerk

HISWA RECRON

HISWA RECRON vertegenwoordigt binnen Gastvrij Overijssel eigenaren van verblijfsaccommodaties zoals campings en bungalowparken.

KHN (Koninklijke Horeca Nederland) vertegenwoordigt binnen Gastvrij Overijssel eigenaren van hotels, restaurants en cafés.

VNO-NCW Midden

VNO-NCW Midden vertegenwoordigt binnen Gastvrij Overijssel ondernemers van grotere bedrijven, bijvoorbeeld de zakelijke markt.

MKB-Nederland Midden

MKB-Nederland midden vertegenwoordigt binnen Gastvrij Overijssel het algemene bedrijfsleven, waaronder retail. Onderdeel van de vrijetijdseconomie is winkelen en het zogenaamde funshoppen. Zo zijn o.a. winkeliersverenigingen aangesloten bij MKB-Nederland en dragen zij bij aan de vrijetijdseconomie in Overijssel.

Provincie Overijssel

Provincie Overijssel faciliteert ondernemers in de vrijetijdseconomie in het volgen van marktontwikkelingen. Zo biedt de provincie regelingen en subsidies, bewaakt wet & regelgeving en beschermt natuurgebieden.

Overijsselse gemeenten

Overijsselse gemeenten treden net als de provincie op als adviseurs richting ondernemers. Zij vormen het aanspreekpunt over aanbodontwikkeling en bestemmingsplannen. Ook beheren gemeenten openbare ruimten.

MarketingOost

MarketingOost is actief in de uitvoering van verschillende projecten van Gastvrij Overijssel. Expertise ligt bij gebiedsontwikkeling, aanbodontwikkeling, regiomarketing en kennis en onderzoek.

Landschap Overijssel

Landschap Overijssel is binnen Gastvrij Overijssel de projectleider voor de programmalijn Verbindend Landschap en vormt het aanspreekpunt voor groene partijen. Vrijetijdseconomie wordt door Landschap Overijssel benaderd vanuit natuur als invalshoek; niet alleen als decor, maar ook als aanbod voor bezoekers. Landschap Overijssel adviseert ondernemers op het gebied van groenontwikkeling en beheer.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert natuurgebieden in Overijssel. Het adagium dat zij hierbij hanteren is beheren, beleven en benutten. Hieronder valt houtkap tot aan de creatie van recreatieve voorzieningen op terreinen en de ontwikkeling van routenetwerken.

Natuur en Milieu Overijssel

Natuur en Milieu Overijssel heeft de kennis en expertise om ondernemers te adviseren op het gebied van duurzaamheid.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten beheert natuurgebieden in Overijssel. Leden van de organisatie worden nauw betrokken bij ontwikkelingen van de terreinen en het uitvoeren van programma’s.

Overijssels Particulier Grondbezit

Overijssels Particulier Grondbezit behartigt binnen Gastvrij Overijssel de belangen van particuliere grondeigenaren, zoals boeren en landgoedeigenaren.

Overijssel Academie

Overijssel Academie vertegenwoordigt binnen Gastvrij Overijssel erfgoederen en musea.

Overijsselse musea

Overijsselse musea vormen samen geen formeel samenwerkingsverband, maar delen wel vergelijkbare belangen binnen Gastvrij Overijssel. Ook los van Overijssel Academie zijn zij onderdeel van het netwerk.

Het Oversticht

Het Oversticht adviseert welstandscommissies over o.a. erfgoederen en zijn binnen Gastvrij Overijssel partner in erfgoedprojecten.

Stichting IJssellandschap

Stichting IJsellandschap is een stichting en eigenaar van gronden rondom de stad Deventer. De stichting beheert deze gebieden en speelt een rol bij het behoud en de ontwikkeling van routenetwerken.

IVN Natuureducatie

IVN Natuureducatie is verantwoordelijk voor educatieprojecten binnen nationale parken en andere gebieden. Ook betrekken zij toeristische ondernemers bij groene projecten.

Waterschap Drents-Overijsselse Delta

Waterschap Drents-Overijsselse Delta beheert watergangen en de directe omgeving daarvan, met name in het westen van de provincie. Zij zijn een belangrijke partner op het gebied van waterrecreatie en wandel- en fietsroutes.

Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen beheert watergangen en de directe omgeving daarvan, met name in het oosten van de provincie. Zij zijn een belangrijke partner op het gebied van waterrecreatie en wandel- en fietsroutes.

ANWB is expert op het gebied van verblijfsaccommodaties en bepaalt o.a. welke classificaties aan campings worden toebedeeld. Ook behartigt ANWB de belangen van consumenten, zoals fietsers en automobilisten. ANWB is bij Gastvrij Overijssel dan ook betrokken bij fiets- en wandelroutes. Ook worden Overijsselse regio’s onder de aandacht gebracht in de Kampioen, magazine van ANWB.

Windesheim Hogeschool

Windesheim Hogeschool is net als Saxion Hogeschool een kennispartner binnen Gastvrij Overijssel. Studenten van economische opleidingen lopen stage bij o.a. ondernemers uit de vrijetijdssector en voeren geregeld onderzoek uit.

Saxion Hogeschool

Saxion Hogeschool is een kennispartner binnen Gastvrij Overijssel. De onderwijsinstelling brengt kennis in over de vrijetijdsmarkt en bereidt werknemers van de toekomst voor. Studenten van de Hospitality Business School lopen stage bij ondernemers in de vrijetijdssector en voeren geregeld onderzoek uit.

Contact
Fill 1