Fill 1 Fill 1

Aanpak wendbare arbeidsmarkt

Het aantal verwachte consumenten groeit. Zo is de verwachting dat het totaal aantal toeristen per jaar in 2030 gestegen is tot 59.000 ten opzichte van 42.300 in 2017. Met de stijgende vraag vanuit de consument, groeit ook de vraag naar arbeidskrachten steeds verder door. Dat terwijl het aanbod van leerlingen via reguliere opleidingen juist terugloopt. Dit heeft te maken met o.a. het imago van de sector, CAO, baanonzekerheid en groeiende concurrentie van andere sectoren. Ook zorgt een demografische krimp voor minder toestroom in het beroepsonderwijs (met 15 tot 20%) en sluit het onderwijs onvoldoende aan op de wensen van de sector (qua bijvoorbeeld flexibiliteit, duur, praktijkgerichtheid en kwaliteit).

Personeelstekorten raken niet alleen onze sector. Het is een landelijk probleem, waardoor er ook geen nieuw personeel uit andere sectoren over te hevelen valt. Ondernemers voelen zich genoodzaakt om voor één of meerdere dagen (extra) hun bedrijf of onderdelen daarvan te sluiten. Dit veroorzaakt een sneeuwbaleffect en de concurrentiepositie en de vitaliteit van de regio komen hiermee zwaar onder druk te staan.

Vanuit deze gedachte zijn de volgende oplossingen ten tafel gekomen:

  • Verdere flexibilisering van opleidingen in tijd en locatie, ontwikkeling van maatwerk opleidingen van 1 dag tot 4 jaar en een leven lang (hybride) ontwikkelen;
  • Nieuwe collectieven op regionale schaal: samenwerken op de arbeidsmarkt (HRM, scholing, contracten);
  • Een integrale aanpak voor de arbeidsmarkt over sectoren heen, waarbij de schutten tussen (en binnen!) organisaties verdwijnen (overheid, onderwijs, particuliere opleidingen, werkgevers, UWV, uitzendbureaus, etc.);
  • Open hiring: Iedereen die gemotiveerd is krijgt een betaald leerwerktraject van twee jaar in de vrijetijdseconomie (‘maak latent talent permanent);
  • Inzetten op doelgroepen die meer willen/kunnen werken en op ‘vergeten’ doelgroepen: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, arbeidsmigranten, statushouders, senioren en gepensioneerden;
  • Verbetering van het werkgeversimago en de arbeidsvoorwaarden: van bijbaan naar loopbaan met perspectief.

De insteek is om in de aankomende periode aan de hand van een aantal regionale pilots, verspreid over de provincie, voornoemde oplossingselementen concreet toe te passen. In het Vechtdal is al een basis gelegd voor één van de regionale pilots. Tevens ligt er al een plan klaar voor een vergelijkbare aanpak in Weerribben Wieden. Ook is al een verkenning ingezet voor een pilot in Twente.

Wellicht ook interessant

Subsidie
Natuurlijk en groen ondernemen - inspiratie en stappenplan
Bijeenkomst
Symposium 12 december: Uitdagingen omzetten in kansen
Contact
Fill 1