Fill 1 Fill 1
Innovatie & subsidie

Voucherregeling – Bedrijfsnatuurplan

De kwaliteit van de groene omgeving in Overijssel is hèt visitekaartje vanuit de vrijetijdseconomie naar haar gasten. De vele campings, hotels e.a. presenteren zich binnen die groene omgeving zeer verschillend. Gastvrij Overijssel en Natuur voor Elkaar (provinciaal programma) willen graag de kwalitatieve (groene – landschappelijke) uitstraling van deze VTE-bedrijven verbeteren en kansen die zich voordoen voor het versterken van biodiversiteit op en rond deze bedrijven verzilveren.

De voucherregeling

Deze regeling voorziet in een financiële ondersteuning in het laten opstellen van een bedrijfsnatuurplan (BNP), waarmee op en direct rond het bedrijfsperceel in beeld wordt gebracht welke ontwikkeling ter verbetering van groenstructuren, flora en fauna wenselijk en mogelijk is.

De voucher bedraagt € 2.500 als bijdrage voor het adviestraject dat resulteert in het BNP. Belangrijke voorwaarde is dat aanvrager de serieuze intentie heeft het BNP ook uit te gaan voeren en deze ontwikkeling te willen delen met branchegenoten. De aanvrager staat vrij in de keuze voor het in te huren adviesbureau. Daarnaast geldt het principe: 50% cofinanciering.

De regeling kent vooralsnog een maximum van 6 bedrijven – dus 6 adviestrajecten. Er geldt een ‘wie het eerst komt – het eerst maalt’ principe. De regeling loopt tot en met 30 juni 2024. We adviseren om de aanvraag voor deze regeling voor maart in te dienen. Later wordt bekeken of en hoe deze regeling verlengd wordt.

Wie kan er aanvragen?

Alle toeristische bedrijven (vooral: campings en andere verblijfsaccommodaties) die een upgrade qua aanzicht en landschappelijke inpassing nodig hebben en de ambitie uitspreken hier zelf stappen in te willen zetten. Voorwaarde is dat de deelnemer een fysiek vrijetijdsproduct aanbiedt. Stichtingen met een toeristisch product komen ook in aanmerking, met als voorwaarde dat deze geen structurele overheidssubsidie ontvangen.

Criteria voor de inhoud van een bedrijfsnatuurplan
Een aanvraag voor een voucher voor het opstellen van een bedrijfsnatuurplannen (BNP) op recreatiebedrijven moet voldoen aan de volgende criteria:

  • de aanvraag moet gaan over het opstellen van een BNP dat zich richt op de groene inrichting en ontsluiting van het recreatiebedrijf;
  • de aanvraag is gericht op een betere inpassing van het bedrijf in het landschap;
  • het plan leidt primair tot verbetering van de natuurwaarden en biodiversiteit op en rond het recreatiebedrijf. In het plan worden waar mogelijk maatregelen voor de 114 icoonsoorten opgenomen (eea in overleg met de vliegende ecoloog van de provincie).

Procedure

De aanvrager maakt kenbaar aan Gastvrij Overijssel dat hij/zij een BNP wil laten opstellen. Aanvrager levert hiertoe een offerte aan waaruit blijkt dat voldaan gaat worden aan de gestelde randvoorwaarden en criteria en dat 50% cofinanciering geregeld is.

Op grond hiervan wordt de voucher toegekend. De aanvrager verplicht zich hiermee aan het laten opstellen van betreffend BNP. Nadat het BNP is opgesteld levert de aanvrager het BNP aan aan Gastvrij Overijssel, alsmede een overzicht van de gemaakte advieskosten. Tevens heeft de aanvrager aan hoe het BNP wordt uitgevoerd.

Nadere toelichting

Een BNP richt zich dus vooral op de groenstructuren, op flora/fauna, versterking van biodiversiteit, van cultuurhistorie en daarmee ook op de ruimtelijke kwaliteit van het bedrijf.

Een BNP geeft houvast voor de komende 10 jaar en kan gefaseerd uitgevoerd worden.

Een BNP bestaat tenminste uit:

  • een schets van het type bedrijf, ruimtegebruik (plattegrond / schets).
  • een grondige analyse van huidige groene kwaliteiten – i.c. biodiversiteit, flora/fauna, bijzondere soorten, beplanting/bomen en landschapselementen zoals heggen, water etc – en landschappelijke kwaliteit zoals uitstraling, cultuurhistorische elementen op het bedrijf en ook de verbinding daarvan met de directe omgeving. Dit komt tot uiting in zowel tekst als foto’s.
  • aanvullend daarop ook een analyse van de ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie van de omgeving van het bedrijf zodat er gebiedseigen en cultuurhistorisch-verantwoord wordt geadviseerd.
  • een schets van de ambitie hoe deze groene kwaliteit zich zou kunnen ontwikkelen om nog meer biodiversiteit en ecologisch waardevoller groenstructuren te hebben, rekening houdend met de mogelijkheden en specifieke kenmerken (en concrete plannen zoals bijv. uitbreiding of herstructurering) van het bedrijf en haar omgeving. Maatwerk voor het betreffende bedrijf dus.
  • een advies hoe de verbinding / integratie van het bedrijf in de directe omgeving kan worden versterkt, door groene verbindingen, paden, landschapselementen, etc.

Het BNP moet praktisch uitvoerbaar zijn. Daarom moet het vertaald worden in concrete adviezen (oa schetsen en beplantingsschema’s) over omvorming / versterking d.m.v. beplanting/bomen en andere groene elementen. Ook advies over gewenst onderhoud aan de bestaande en eventueel nieuwe groene structuren. De wensen en mogelijkheden van de aanvrager/ondernemer dienen goed meegewogen te worden in het advies zodat het een realistisch plan wordt.

Ook een financiële vertaalslag is belangrijk zodat inzichtelijk wordt welke investering het vraagt.

Subsidie aanvragen

Contactpersoon(Vereist)
Adres vestiging(Vereist)
Voorwaarden(Vereist)
Heeft u kennis genomen van en gaat u akkoord met de omschreven voorwaarden en verwacht u aan deze te voldoen?
Met welke redenen wilt u een Bedrijfsnatuurplan op laten stellen?
Op basis van deze offerte kunnen we de voucher toekennen. Zo nee, vermeld bij de opmerkingen op welke termijn u verwacht een offerte te kunnen aanleveren.
Contact
Fill 1